Stacks Image 55
COaching

"Onderweg zijn naar is belangrijker dan aankomen"

De omgeving verandert met de dag. Contacten worden vluchtiger en oppervlakkiger. Zelfreflectie en spiegelen worden vanzelfsprekender.
lees meer
COaching van teams

"Samen de koers bepalen om de effectiviteit te vergroten"

In de verbinding van de werkprocessen wordt een steeds groter appél gedaan op een goede samenhang en efficiency.
lees meer
COachend leidinggeven

"Geef ze geen vissen maar leer ze vissen"

De centrale rol van de manager is en blijft cruciaal. Communicatie is het sleutel-begrip voor verbetervoorstellen en effectief samenwerken
lees meer
COachen op competentie

"Van onbekwaam en onbewust naar bekwaam en bewust"

Inzicht verwerven in vaardigheden die bijdragen aan een beter zicht op uw eigen competenties en vanuit organisatieperspectief.
lees meer
COaching

Verwachtingen worden concreter en expliciet geformuleerd. Targets en contractmanagement zijn doelen waarop medewerkers en management worden aangesproken en afgerekend.
Je loopt tegen een lastige situatie aan die herkenbaar voor je is. Je wilt een stap maken in je loopbaan maar weet niet hoe je het aan moet pakken. Je hebt behoefte aan eerlijke feedback, een spiegel op je eigen gedrag en overtuigingen. Je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Je bent zoekende naar je rol In de nieuwe organisatie waar je werkzaam bent. Allemaal verschillende redenen om een coach in te schakelen. In situaties waarin teams en individuen daar niet meer alleen uit komen is de inzet van derden gewenst. Onze begeleiding is gericht op korte en intensieve trajecten die u zelf op gang moeten helpen om door zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid uw balans te hervinden. Een coach biedt begeleiding bij een veranderproces dat vanuit een onwenselijke situatie of een probleem wordt ingegeven, of vanuit een wens, een droom of een ambitie. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie. De gecoachte leert, de coach begeleidt het leerproces. Het doel van coachen is het vergroten van de eigen persoonlijke effectiviteit van de gecoachte.
Coaching start met een concrete vraag of wens. Een coach kan uitkomst bieden bij zaken die het verbeteren van het eigen functioneren betreffen, maar ook bij de begeleiding in lastige situaties die steeds weer terug komen. Ook zingevingvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling, of veranderprocessen behoren tot de mogelijke onderwerpen voor een coachvraag. Belangrijk is dat de coachvraag door de gecoachte zelf wordt geformuleerd. Op persoonlijk vlak is inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen van belang voor het succesvol invullen van een rol. Met behulp van coaching vergroot de gecoachte het zelfinzicht en het zelfbewustzijn. Inzicht in de rol die een persoon binnen een organisatie vervult, is een voor waarde om de effectiviteit en efficiëntie op peil te houden. Een helder beeld van de mogelijkheden en de grenzen van de eigen rol helpt de gecoachte de eigen plek in de organisatie goed te vervullen. De organisatie waarbinnen de gecoachte werkzaam is, is tevens van grote invloed op de kansen en mogelijkheden om de eigen rol naar behoren in te vullen.
Het vertrouwen tussen de coach en de gecoachte is de belangrijkste succesfactor voor het coachingstraject. De inhoud van de gesprekken blijft dan ook strikt vertrouwelijk. Dit betekent dat de coach geen inhoudelijke informatie aan de leidinggevende geeft, zonder toestemming en aanwezigheid van de gecoachte.

"Onderweg zijn naar is belangrijker dan aankomen"

Coaching van teams

Dat geldt voor de processen binnen teams maar ook voor organisaties. Ketengericht denken en werken is niet slechts een hype en containerbegrip maar een goede remedie om ontgroening en vergrijzing adequaat aan te pakken.
Binnen teams kunnen belemmeringen aanwezig zijn of ontstaan die de samenwerking dwarsbomen. Maar ook de eigen bewustwording om als team een verbeter dan wel een verandertraject in te gaan kan aanleiding zijn om terug te vallen op professionele begeleiders voor teamcoaching. Samen met ons bepalen wij de koers en de marsroute die hierbij het beste aansluit. Teamcoaching staat voor werkenderwijs de effectiviteit van een team vergroten.
Bij teamcoaching gaat een coach direct aan het werk met het team. De aanpak hangt sterk af van de situatie en wordt in samenspraak met het team en de leidinggevende ontwikkeld. Vaak ligt het accent op het formuleren van verbetervoorstellen, die betrekking hebben op de effectiviteit van de samenwerking en de communicatie in het team. Iedereen werkt aan de uitvoering van de verbetervoorstellen. De teamcoach begeleidt in een aantal bijeenkomsten een gezamenlijke reflectie aan de hand van het hier en nu: wat doet het team in deze bijeenkomst, hoe werkt een ieder aan de gemaakte afspraken.
Soms worden er geen verbetervoorstellen geformuleerd, maar wordt gestart vanuit de reflectie op hetgeen in een bijeenkomst gebeurt: het team gaat aan het werk met een eigen onderwerp of werkt gezamenlijk aan een opdracht. De coach geeft feedback, stelt vragen over het hoe en waarom van wat er gebeurt en richt het team op hoe het anders (effectiever) kan.
De resultaten van teamcoaching zijn snel zichtbaar in het functioneren van een team: waar de energie eerst intern gericht is op het eventuele conflict of de spanningen, wordt de blik weer op de taak gericht, waarbij de samenwerking wordt verbeterd. Zo wordt de 'productie' of effectiviteit van het team vergroot. Daarnaast is ook de impact op het functioneren van de individuele teamleden groot. In die zin snijdt het mes van teamcoaching aan twee kanten. Zowel het team, als de individuele leden gaan effectiever functioneren. Ook teamontwikkeling en samenwerking wordt door ons benaderd vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling: "Wij heeft ik nodig om wij te kunnen zijn." Echter nu staat het team en haar interactie als zodanig centraal. In het licht van de concrete vraagstelling, wordt een definitief programma gemaakt.

"Samen de koers bepalen om de effectiviteit te vergroten"

Coachend leidinggeven

De centrale rol van de manager is en blijft cruciaal. De context wisselt voortdurend. Strategieën zijn niet meer voor langere perioden maar worden regelmatig bijgesteld.
Tactiek en operationele sturing wordt daardoor gecompliceerder dan ooit tevoren. Gelijktijdig is door de invoering van integraal management veelal de verantwoordelijkheid en in het verlengde daarvan ook de uitvoering van personeelsmanagement een aanvullende taak voor het lijnmanagement. In een proces van bezinning en ordening van gedachten, gevoelens en keuzemogelijkheden krijg je meer zicht op je talenten en mogelijkheden. Thema's en onderwerpen die tijdens de gesprekken aan de orde kunnen komen zijn: kernkwaliteiten en ontwikkelingsrichting, leerstijlen, waarden en drijfveren, grenzen trekken, onderhandelen en conflicthantering.
Inzicht verwerven in vaardigheden die bijdragen aan een beter zicht op uw eigen competenties kan noodzaak zijn vanuit uw werkgever of een wens zijn vanuit uzelf. Als u op een dwaalspoor bent of op een punt bent aanbeland waarbij u voor belangrijke keuze’s staat, dan begeleiding bij uw verkenning een interessante aanvulling zijn. Tussen weten en feitelijk handelen ligt de uitdaging van onderzoek en durf. Overdracht van vaardigheden staat centraal in onze aanpak.
Het coachen van medewerkers wordt steeds meer gezien als een van de belangrijkste vaardigheden voor leidinggevenden. Waar van medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid, initiatief en creativiteit wordt verwacht, is een actief ondersteunende bijdrage van het management noodzaak. Deze training helpt leidinggevenden in het verkrijgen van kennis en inzicht over coachend leiderschap en helpt ze bij het ontwikkelen van de eigen kwaliteiten daarin. Omdat ook voor coaching geldt dat het zinvol is in de mate waarin het bijdraagt aan beoogde resultaten, wordt in de training coaching direct verbonden met resultaatgericht leidinggeven.

"Geef ze geen vissen maar leer ze vissen"

COachen op competentie

Naar mate je positie verandert, worden er andere dingen van je verlangd. Een andere kijk, andere methodieken, andere argumenten. Dus niet meer van hetzelfde maar aanleren en toepassen van andere competenties voor een effectief functioneren. Als niemand je hierop wijst, kan die simpele waarheid nog wel eens heel ingewikkeld zijn. Op den duur zie je niets meer. De tijdshorizon wordt steeds korter, de druk wordt steeds hoger. De positie van de spiegelende buitenstaander is essentieel. Vanuit onze ervaring als gecertificeerd (management) coach kunnen wij deze rol op een professionele wijze vervullen (NLP).


"Van onbekwaam en onbewust naar bekwaam en bewust"